Har du frågor och funderingar? Ring vår jourtelefon: 044-31 01 50

Här har vi samlat frågor och svar inom omhändertagande av smittad person samt allmänna riktlinjer för begravningsceremonier då den allmänna smittorisken bedöms som mycket hög:

Uppdaterat kring borttagna restriktioner fr.o.m 29 september 2021

På Begravningsbyrån

Vi rekommenderar fortsatt på begravningsbyrån att vi begränsar antalet besökare vid varje enskilt kundbesök till max tre personer.

Viktigt att också tänka på att upprätthålla ett socialt avstånd med personerna vi möter med minst en meter.

Hur omhändertar vi de människor som avlidit då sjukvården konstaterat eller misstänkt smitta?

Vi använder oss av den skyddsutrustning som Folkhälsomyndigheten föreskriver.

Begravning

Lokalens storlek är fortsatt avgörande och det är inte tillåtet att ta in fler gäster än vad som lokalen är godkänd för.

Handhälsning (känn av rummet)

Vi rekommenderar fortsätt att vara restriktiva att hälsa genom att ta i hand vid begravningsceremoni, minnesstund, gravsättning mm.

Vid ceremonier är det brukligt att representanten hälsar på gästerna genom att ta i hand. Då smittorisk fortsatt kan föreligga rekommenderas att vara försiktig vid handhälsning och fysisk beröring med omtanke om oss alla. Vi ska fortsatt hälsa på alla men istället exempelvis genom ögonkontakt och en nick.

Minnesstund

Minnesstunder är fortsatt en privat angelägenhet och numera är restriktionerna borttagna. Detsamma gäller om man är på restaurang, där finns inga restriktioner kvar

När anhöriga önskar se den avlidna?
Begravningsbyrån hanterar fortsatt visning av avlidna som inte har en konstaterad smitta precis som vanligt och enligt de rutiner som finns. Dock har flera pastorat meddelat att personlig visning inte är möjlig i Svenska kyrkans lokaler. Hör med din begravningsbyrå vad som gäller på din ort. 
 
När anhöriga önskar se den avlidna som av sjukvården är konstaterat smittad av Covid-19:
Enligt Folkhälsomyndigheten föreligger det inte några hinder för att genomföra visning av den avlidna under förutsättning att vi och de närstående använder erforderlig skyddsutrustning och nogsamt tillser att inte någon kommer i beröring med den avlidna.
Vi föreslår att man istället för att dela ut skyddsutrustning till anhöriga att man informerar om p.g.a. rådande omständigheter att man undviker beröring.